Σεραφείμ Ζήκας: Επισκόπηση του νέου νόμου περί Π.Φ.Σ. και φαρμακευτικών συλλόγων

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στον σχεδιασμό του για την βελτίωση της καθημερινότητας των φαρμακοποιών, πρόταξε επίσης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων αλλά και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό από την αρχή της θητείας της νέας Διοίκησης προώθησε   σχέδιο νόμου με το οποίο εκσυγχρονίζεται και κωδικοποιείται η νομοθεσία, που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ο Ν. 3601/1928, ενενήντα τέσσερα (94) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται, ή έχουν καταργηθεί.

– Με το Σχέδιο Νόμου επιτυγχάνεται έτσι η βέλτιστη λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Π.Φ.Σ. κατά τρόπο αφενός μεν απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

Η αρχική πρόταση του Π.Φ.Σ. προς το Υπουργείο Υγείας περί εκσυγχρονισμού του Ν. 3601/1928 έχει εγκριθεί από την  υπ’ αριθμόν 2 απόφαση απόφασης της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.  στις 03.11.2018, περί τροποποίησης – συμπλήρωσης των διατάξεων του Ν. 3601/1928 και από την  υπ’ αριθμόν 38/14.4.2021 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., με συντριπτική πλειοψηφία

Προηγήθηκε  πολύμηνη επεξεργασία από διαπαραταξιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε επί τούτου από τον Π.Φ.Σ. με τη συνδρομή του νομικού συμβούλου του, με μοναδικό γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

-Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που βασίστηκαν μεταξύ άλλων και σε πρόσφατες τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόμου των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων για τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Τα κύρια σημεία του προτεινόμενου Νόμου είναι τα εξής :

 • -Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και Π.Φ.Σ. ορίζονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής. Δεν ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ούτε εμπίπτουν στους φορείς Γενικής και δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Για κάθε θέμα που αφορά στη διοικητική και οικονομική λειτουργία τους, ιδίως στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, στην εποπτεία και στον έλεγχο των οικονομικών και διαχειριστικών τους πράξεων, στην κατάρτιση συμβάσεων και στην ανάληψη υποχρεώσεων, στην πρόσληψη προσωπικού με έγγραφες συμβάσεις και στο καθεστώς του προσωπικού τους, καθώς και σε κάθε ζήτημα που διέπει τις σχετικές έννομες σχέσεις, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς:

α) όλοι οι φαρμακοποιοί που έχουν νομίμως συγκροτημένο φαρμακείο στην περιφέρεια του οικείου Συλλόγου, επ’ ονόματι των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας φαρμακείου,

β) οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, και

γ) οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 64/2018 (Α΄ 124).

Οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, και του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 64/2018 (Α΄ 124) αποτελούν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

 • Εκσυγχρονίζονται, αυξάνονται και βελτιώνονται οι σκοποί των Φ.Σ. και του Π.Φ.Σ. ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.
 • Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες σύγκλησης, συνεδρίασης και ψηφοφορίας των Γ.Σ. και των Δ.Σ. των Φ.Σ. διά προβλέψεων χρήσεως ηλεκτρονικών μέσων.
 • Δεν τροποποιούνται οι διατάξεις περί εκλογής του Δ.Σ. των Φ.Σ. και του Π.Φ.Σ., καθώς και των αντιπροσώπων στην Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.
 • Σε Φ.Σ. με περισσότερα από διακόσια (200) μέλη και στον Π.Φ.Σ. ορίζονται υποχρεωτικώς Ορκωτοί Ελεγκτές για τον έλεγχο διαχειρίσεως του Συλλόγου εκάστου έτους με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε Φ.Σ. με λιγότερα από διακόσια (200) μέλη ο ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών είναι προαιρετικός.
  • Διευκολύνεται περισσότερο για τους Φ.Σ. και τον Π.Φ.Σ. η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με συνεργάτες.
  • Κωδικοποιούνται και βελτιώνονται οι διατάξεις για τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών».

– Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη επιστημονικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας και φαρμάκου, η συνεχιζόμενη και δια βίου πιστοποιημένη εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των βοηθών τους, η φαρμακευτική δεοντολογία, η ενημέρωση των μελών του Π.Φ.Σ. και των φαρμακοποιών για τις εξελίξεις πάνω σε επιστημονικά ή κλαδικά θέματα, ή σε θέματα δημόσιας υγείας, φαρμακευτικής αγοράς κλπ.

Συνάδελφοι

Ως Διοίκηση θέσαμε στόχους  έτσι ώστε να αποφύγουμε την παθητική διαχείριση των καταστάσεων αλλά να προσπαθήσουμε και να τολμήσουμε . Παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια υγειονομική πανδημία, τώρα που το τέλος αυτής της παγκόσμιας περιπέτειας αχνοφαίνεται, ο Φαρμακευτικός Κλάδος βγαίνει ενισχυμένος. Παράλληλα   προχωράμε στην κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας και των θεσμικών οργάνων για μια αποτελεσματικότερη και σύγχρονη  διοίκηση του κλάδου.

error: Content is protected !!